จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ

นาวาเอก แพทย์หญิง ภาวิกา ธรรมโน
 • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 • Certificate Cornea and Refractive Surgery ,คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี
 • Certificate Cornea and Refractive Surgery, Cornea Consultants, Boston, MA, USA.
นาวาเอก แพทย์หญิง จุไรรัตน์ วัจนมงคล
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate Cornea and Refractive surgery, eye and ear hospital, Melbourne, Australia
 • Visiting fellow in Cornea and Refractive surgery, University of Sanfrancisco, USA.
นาวาโท แพทย์หญิง นันทวรรณ ธรรมวรางกูร
 • เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate Cornea and Refractive surgery คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Observership in Cornea and Refractive surgery, Glostrup Hospital, Copenhagen, Denmark
นาวาโท แพทย์หญิง พิชาพร อาทรสมบัติ
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate Cornea and Refractive surgery ,University of Toronto
 • Certificate Uveitis and Ocular Inflammation, University of Pennsylvania, Pennsylvania, USA.
 • Cetificate in Ocular immunology and Uveitis, Massachusetts eye research and surgery Institution, Cambridge, USA.