การรักษาเลสิกแบบใช้ใบมีด Microkeratome

ขั้นตอนที่ 1: การใช้ใบมีดแยกชั้นกระจกตา – เครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีดจะทำหน้าที่แยกชั้นกระจกตาที่มีความหนาตามที่กำหนด และทำการยก Flap ที่ทำการแยกชั้นออกมาแล้วนั้นขึ้นเผยให้เห็นเนื้อกระจกตาในชั้น Stroma เพื่อใช้ในการยิงเลเซอร์

ขั้นตอนที่ 2: ใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ในการปรับแต่งผิวกระจกตาตามค่าสายตาที่ได้คำนวนเอาไว้แล้ว เพื่อปรับเปลี่ยนค่าความโค้งใบบริเวณชั้น Stromaของกระจกตา

ขั้นตอนที่ 3: แพทย์จะนำชั้นของฝากระจกตาที่เปิดแยกไว้ปิดกลับมายังที่เดิม โดยครอบเหนือบริเวณที่ได้ทำการยิงเลเซอร์แล้ว, อาจใช้หรือไม่ใช้คอนแทกเลนส์ในการครอบตาไว้หลังผ่าตัดก็ได้แล้วแต่กรณี

วีดีโอการผ่าตัด

Blade LASIK (Laser - Assisted in situ keratomileusis

ข้อดี
มีการระคายเคืองน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธี PRK
ค่าสายตาที่สามารถทำการรักษาได้ด้วยวิธีเลสิก มีช่วงกว้างขึ้นอยู่ระหว่าง 0-5 D สำหรับกรณีสายตายาว, 0-10 D สำหรับกรณีสายตาสั้น และ0-5 D สำหรับค่าสายตาเอียง
ระยะเวลาในการฟื้นตัวของคนไข้รวดเร็วเทียบเท่า หรือเร็วกว่าการรักษาแบบวิธี ReLEx SMILE
ข้อเสีย
ทำให้เกิดรอยแผลบนผิวกระจกตา จากการแยกชั้นกระจกตา
สามารถแยกชั้นกระจกตาได้เพียงแบบ 2 มิติ เท่านั้น
มีโอกาสเกิดความเสี่ยงในการเกิดกระจกตาที่แยกชั้นไว้แล้วนั้นเคลื่อน ในกรณีที่เกิดการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงในภายหลัง
มีโอกาสเกิดภาวะตาแห้งมากกว่า เมื่อเทียบกับการรักษา โดยวิธี ReLEx SMILE
ความแข็งแรงของเซลล์ หรือเนื้อเยื่อของผิวกระจกตาลดลง เมื่อเทียบกับ การรักษาโดยวิธี ReLEx SMILE
ค่าสายตายิ่งมากยิ่งใช้พลังงานมาก ในการปรับพื้นผิวกระจกตา