VisuMax Femtosecond Laser

VisuMax เป็น Femtosecond Laser ซึ่ง Carl Zeiss ได้คิดค้นพัฒนาขึ้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงในการแยกชั้นกระจกตา ใช้พลังงานในระดับต่ำ (<0.2microjoules) และความถี่ในการยิงเลเซอร์สูง(500Hertz) นอกจากนี้ยังมีลักษณะอ่อนโยนขณะสัมผัสกับกระจกตา ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาไม่มีความรู้สึกเจ็บและตาไม่แดงซํ้าหลังการผ่าตัด

มี functionsในการใช้งานถึง 4 functions คือ ใช้ในการแยกชั้นกระจกตาเป็น flap ในการผ่าตัด Femto lasik, ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา, ใช้ในการใส่วงแหวนเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กระจกตา (ICR หรือ Intracorneal Ring) และใช้ในการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นและเอียงด้วยวิธี ReLEx SMILE

การผ่าตัดแบบ ReLEx SMILE

ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction, Small Incision Lenticule Extradition) เป็นเทคโนโลยีการรักษาภาวะสายตาผิดปกติล่าสุด จะเป็นการรักษาโดยใช้การปรับแต่งเนื้อเยื่อกระจกตาภายในชั้น stroma โดยไม่ต้องทำการแยกชั้นกระจกตาเป็น flap เหมือนในวิธีเลสิก แต่จะใช้การคํานวนค่าชิ้นเนื้อในชั้น stroma แบบ 3 มิติ ที่เรียกว่า Lenticule แล้วทำการตัดแยกชิ้น Lenticule ดังกล่าวออกจาก stroma ด้านใน โดยใช้ Femtosecond Laser หลังจากนั้นจะนํา Lenticule ออกจากกระจกตาผ่านแผลขนาดเล็กประมาณ 3 มม. ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นการปรับเปลี่ยนความโค้งกระจกตาเพื่อแก้ไขสายตาสั้นและเอียง โดยรบกวนกระจกตาน้อยที่สุด ส่งผลให้โครงสร้างของกระจกตาหลังผ่าตัดมีความแข็งแรงมากกว่าวิธี LASIK

ขั้นตอนที่ 1: Femtosecond Laser จะทำการตัดชิ้น Lenticule ในด้านหน้าและด้านหลัง และด้านข้าง ตามค่าที่ได้คำนวนไว้ สำหรับแก้ปัญหาสายตาผิดปกติ

ขั้นตอนที่ 2: เลเซอร์จะทำการตัดช่องทางที่แพทย์จะนำชิ้นเลนส์ที่แยกชั้นด้วยเลเซอร์เรียบร้อยแล้วออก ซึ่งขนาดของแผลมีขนาดเล็กมากประมาณ 2-4 mm (ทั้งนี้ไม่มีการแยกชั้นกระจกตาบริเวณผิวด้านหน้าของกระจกตาแต่อย่างใด)เมื่อชิ้นส่วนของ Lenticule ถูกนำออกไปแล้ว ผิวหน้าของกระจกตาจะทำการปรับสภาพตามรูปแบบความโค้งที่กำหนดเอาไว้ตามค่าที่คำนวนไว้

ReLEx Small incision lenticule extraction (SMILE)

ข้อดี
ไม่มีการแยกชั้นกระจกตาให้เกิดแผล
ระคายเคืองตาหรือปวดตาน้อยมาก ถึงไม่มีเลย
ภาวะตาแห้งน้อยมากเมื่อเทียบกับวิธี PRK และ LASIK
คงรักษาโครงสร้างทางกายภาพ และความแข็งแรงของเนื้อกระจกตาไว้ได้มากกว่า และดีกว่าวิธี PRK และ LASIK
ไม่มีความเจ็บปวดระหว่างทำการผ่าตัด,ใช้พลังงานน้อยมากในการแก้ปัญหาค่าความผิดปกติของสายตา แม้ว่าจะเป็นค่าสายตาที่สูงมากๆ ต่างกับวิธี LASIK
ระยะเวลาในการทำการผ่าตัดน้อยกว่า PRK และ LASIK
โอกาสเกิดภาวะแสงกระจายตอนกลางคืนน้อยกว่าวิธี PRK และ LASIK
ข้อเสีย
เน้นการฝึกทักษะความชำนาญของแพทย์เป็นกรณีพิเศษวิธี ReLEx SMILE
ระยะเวลาในการฟื้นตัวช้ากว่าหรือใกล้เคียงกับวิธเลสิก แต่เร็วกว่า พีอาร์เค
ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในกลุ่มคนไข้สายตายาวได้
คุณลักษณะเฉพาะของการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลเซอร์แบบต่างๆ เปรียบเทียบระหว่าง ReLEx SMILE, Femto-LASIK / LASIK and PRK / LASEK
ReLEx SMILE Femto-LASIK / LASIK PRK / LASEK
ช่วงการรักษาภาวะสายตาสั้น 0 ถึง -3 D X X X
ช่วงการรักษาภาวะสายตาสั้น -3 D ถึง -6 D X X X
ช่วงการรักษาภาวะสายตาสั้น > -6 D X X
ภาวะสายตาสั้นที่มีความเป็นไปได้ในการรักษา > -7 D X
การรักษาที่ไม่ต้องใช้วิธีแยกชั้นกระจกตา X*** X
การรักษาที่เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อกระจกตาน้อย X***
การรักษาที่มีการใช้เฟมโตเลเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง X X
การรักษาที่ไม่กระทบต่อเนื้อเยื่อในชั้น Epithelium X X
การรักษาที่มีความเจ็บปวดน้อยระหว่างทำการผ่าตัด X X X
การรักษาที่มีความเจ็บปวดน้อยหลังจากทำการผ่าตัด X X
ค่าสายตาคงที่ภายใน 14 วัน X X
ช่วงการรักษาภาวะสายตายาว > +5 D X* X**
ช่วงการรักษาภาวะสายตายาว 0 ถึง +5 D X* X X**
* อยู่ระหว่างการศึกษาทดลอง
** ไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
*** เฉพาะ ReLEx SMILE

CLIP VIDEO

ผลดีของการรักษาด้วยวิธี ReLEx
 • ไม่รู้สึกเจ็บในระหว่างผ่าตัด เพราะไม่มีการกดทับกระจกตาของเครื่องมือในขั้นตอนการผ่าตัด
 • กระจกตาหลังการรักษามีความแข็งแรง เพราะ ReLEx เป็นการผ่าตัดที่รบกวนกระจกตาน้อยที่สุด แผลมีขนาดเล็ก ความโค้งกระจกตาหลังการรักษามีรูปร่างดี
 • ลดโอกาสการเกิดปัญหาการมองเห็นแสงแตกกระจายในที่แสงน้อย
 • ลดโอกาสการเกิดภาวะถดถอยของสายตาหลังการผ่าตัดในระยะยาว
 • ลดอาการตาแห้งได้ เพราะมีการรบกวนเส้นประสาทของกระจกตาน้อย
ผู้ที่เหมาะสมกับการรักษาวิธี ReLEx
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี และอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี
 • กรณีผู้เข้ารับการรักษาอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันตรวจ และวันผ่าตัด
  - กรุณานำผู้ปกครองตามกฏหมายมาเข้ารับฟังข้อมูลด้านการรักษาในวันตรวจ
  - ในวันผ่าตัดผู้ปกครองตามกฏหมายลงนามในเอกสารแสดงความจำนงและยินยอมเข้ารับการผ่าตัด แพทย์สามารถปฏิเสธการรักษา หากไม่มีผู้ปกครองตามกฏหมายมาด้วย)
 • ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren's syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ รวมทั้งเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • การหยุดยาบางประเภท
  - ยารักษาสิวชนิดรับประทานในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ต้องหยุดยาก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา และก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ ส่งผลให้เยื่อบุต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย
  - หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น เบาหวาน, ความดัน, ไขมัน, ยาธัยรอยด์ และยานอนหลับทุกชนิด แต่ท่านยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ในวันตรวจ
 • สตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หากวางแผนตั้งครรภ์ต้องหลังผ่าตัดอย่างน้อย 3 เดือน
 • สตรีหลังคลอดบุตรรอบเดือนต้องมาอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช
 • ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการรักษาด้วย ReLEx ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วย ReLEx อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง